O fungovaní obce rozhodujú ľudia, nie politici

Verím, že o fungovaní obce musia rozhodovať ľudia. Nielen raz za štyri roky počas volieb. O tom, kam pôjdu obecné peniaze rozhodujú Novomešťania – predkladajú vlastné projekty a ľudia o nich v hlasovaní rozhodujú prostredníctvom participatívneho rozpočtu. A nielen to, s ľuďmi diskutujeme pri každom väčšom developerskom projekte, ale aj pri každom väčšom projekte mestskej časti. Samospráva má slúžiť ľuďom.

Participatívny rozpočet mestská časť Bratislava – Nové mesto zaviedla v roku 2013. Paticipatívny rozpočet však predstavuje len polovicu participatívnych aktivít, ktoré robíme. Participáciu chápeme ako zapájanie ľudí do rozhodovania o veciach verejných. Participácia prináša ľuďom viac pozitív:

  1. Umožňuje ľuďom, aby sa zapájali do tvorby rozhodnutí rôznymi formami, ako sú verejné prerokovania strategických dokumentov (parkovacia politika, stratégia cyklodopravy, Komunitný plán sociálnych služieb, …), výskumy, reakcie, e-maily, statusy na sociálnych sieťach, osobné stretnutia a pod.
  2. Umožňuje ľuďom, aby sa zapojili do rozvoja verejných priestorov a vnútroblokov.
  3. Skvalitňuje poskytovanie služieb už tým, že umožňuje ľuďom, aby hovorili o tom, čo im komplikuje život tam, kde žijú. Samospráva, ktorá počúva občanov, im potom môže lepšie slúžiť.
  4. Rozvíja komunitné a občianske aktivity. Komercia dnes vytláča ľudí z verejného priestoru. Práve rovnaké záujmy občanov a aktivity komunít vytvárajú príjemný, priateľský a bezpečný priestor na verejný aj osobný rozvoj a vzácny sociálny kontakt, čím vytvárajú komercii alternatívu. Preto sa participácia zameriava aj na podporu vzniku občianskych aktivít a komunít prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Začínajúce skupiny a komunity môžu získať zázemie alebo financovanie ich start-up projektov. Ľudia, ktorí majú možnosť rozvíjať sa v skupine či komunite, patria medzi šťastnejších, čo je hlavný cieľ participácie.