Do opráv ciest sa dáme spoločne

Nielen náročná zima, ale aj chýbajúce pravidelné rekonštrukcie vozoviek, spôsobené nedostatkom fi nancií, si vyberajú svoju daň. Každý rok na jar vodiči nedobrovoľne podstupujú jazdy zručnosti medzi výtlkmi, neraz nie bez následkov na karosériách. S očakávaním, že počas teplejších mesiacov sa situácia bude postupne zlepšovať a magistrát, župa aj mestské časti na to vynaložia spoločné úsilie a finančné prostriedky.

Bratislavské komunikácie sú rozdelené do štyroch tried. Hlavné mesto spravuje miestne komunikácie I. a II. triedy a prejazdné úseky ciest, mestské časti spravujú miestne komunikácie III. a IV. triedy, kým do starostlivosti Bratislavského samosprávneho kraja spadajú cesty v okolí hlavného mesta. Prvou dobrou správou je predbežná dohoda medzi primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom a predsedom BSK Pavlom Frešom, na základe ktorej by župa mala prispieť na opravu najkritickejších úsekov ciest približne jedným miliónom eur. Ďalšiu fi nančnú injekciuna riešenie havarijnej situácie schválili mestskí poslanci 14. marca, keď rozhodli o presune ďalšieho milióna z iných plánovaných položiek v rozpočte mesta.

„Bratislavský magistrát má v správe a údržbe 375 kilometrov ciest a komunikácií s plošnou výmerou viac ako štyri milióny m2. Aj keď v schválenom rozpočte mesta na rok 2013 bolo na výstavbu a opravy ciest naplánovaných 5,38 milióna eur, nepostačuje to dnešným nárokom dopravného zaťaženia. Preto sme podporilinavýšenie rozpočtu,“ skonštatoval Libor Gašpierik, poslanec mestského, a zároveňnovomestského zastupiteľstva. Aby sa zrýchlili a zefektívnili opravy, zriadil bratislavský magistrát mailovú schránku vytlk@bratislava.sk a telefónnu linku 02 / 17100, ktorá funguje 24 hodín denne. Občania môžu nahlásiť konkrétne miesta, ktoré potrebujú opravu.

Na pokyn starostu Kusého vytvárame tento rok mapu výtlkov na všetkých cestách, ktoré spravuje mestská časť. Je to nielen forma, ako si obyvatelia môžu skontrolovať, či sa nezabudol zakresliť práve ten „ich“ výtlk, ale aj spôsob, ako zabezpečiť verejnú kontrolu kvality práce či dodržania harmonogramu opráv. Mapu aj harmonogram nájdete v najbližších dňoch na našej internetovej stránke www.banm.sk. Mapa má zmysel aj pre mestskú časť. V prípade, že dôjde k poškodeniu výtlku, vieme jednoducho skontrolovať, či sa robil túto jar a žiadať opravu v rámci záručnej lehoty.

Kým teploty nevystúpia na dostatočnú úroveň, opravia sa najhoršie poškodenia vozovky provizórne, takzvaným netechnologickým spôsobom. Ide o rýchle, ale len dočasné riešenie, ktoré predchádza haváriám. V prvej etape sa cestári postarajú o ulice Bárdošova a Na Revíne a o betónové vozovky na Brusnicovej, Kĺzavej a Na pažiti. V čase vydania Hlasu by uvedené úseky mali byť už hotové. V priebehu apríla sa začne s technologickou opravou výtlkov, ktorá si vyžaduje rezanie alebo frézovanie asfaltového povrchu, úpravu podkladu a pokládku bitúmenovej zmesi. Podľa riaditeľa dodávateľskej fi rmy TSS Pittel+Brausewetter Jána Melúcha by do konca mája mali byť všetky výtlky na komunikáciách v správe mestskej časti odstránené. „Okrem havarijnej opravy výtlkov patrí k našim prioritám v oblasti dopravy aj pokračovanie zásadnej obnovy novomestských ciest v správe magistrátu. V roku 2012 sa z rozpočtu mesta podarilo zabezpečiť čiastočnú rekonštrukciu Vajnorskej a Račianskej ulice. V nastúpenom trende musíme vytrvať a pokračovať každý rok určitým úsekom, ako nám to dovolia fi nančné prostriedky. Kritický je stav ciest na Kolibe (Podkolibskej a Jeséniovej). Aj na tomto veľmi namáhanom úseku sa budeme snažiť o začatie rekonštrukcie,“ dodáva poslanec Gašpierik.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy