Pamätihodnosť neustúpi svojvôli!

Obyvatelia Ľudovej štvrte opäť zápasia o charakter svojej obytnej zóny. Aj keď je zapísaná v zozname pamätihodností Nového Mesta, nestačí to na zachovanie jej osobitého jednotného rázu. Pamätihodnosti na rozdiel od kultúrnych pamiatok žiaden zákon nechráni a, žiaľ, niektoré z dôsledkov stavebnej činnosti sú dnes už nezvratné.

Na Novinárskej ulici došlo k zbúraniu rodinného domu. Bez povolenia. Majiteľ dom namiesto prestavby zbúral – s odôvodnením, že po odkrytí strechy a ďalších častí stavby zistil statik jej poškodenie. Akurát že o tom stavebný úrad informoval, až keď bola stavba preč.

V Ľudovej štvrti máme rôzne prestavby a dostavby a aj tento projekt bol už za hranicou, ktorú človek rešpektujúci svoje okolie nechce prekročiť. Zbúrať dom si však zatiaľ nedovolil nikto. Ak to necháme tak, musíme predpokladať, že ďalší majitelia budú postupovať podobne. Bez úcty k charakteru štvrte. Bez úcty k histórii. Bez úcty k svojim susedom. Na takúto situáciu musíme preto reagovať jediným spôsobom. Mimoriadnou pokutou, ktorá povie svoje každému, kto by mal záujem búranie opakovať.

 „Ľudová štvrť, postavená Všeobecným stavebným družstvom v období Slovenského štátu, predstavuje ucelenú koncepciu zástavby dvojpodlažných rodinných domov s centrálnym námestím. Začiatkom osemdesiatych rokov bolo územie zaradené do asanačného pásma, mali tu vyrásť výškové budovy. Vďaka masívnym protestom obyvateľov a neúnavnému presviedčaniu všetkých stupňov komunistickej nomenklatúry sa štvrť nakoniec podarilo zachrániť. Jedným z najdôležitejších argumentov bol jej ucelený architektonický ráz,“ hovorí starousadlík Ing. Pavel Karlík. „Ako je možné, že to, čo sme dokázali ochrániť za komunizmu, dnes beztrestne devastujú stavitelia bez vkusu a dodržania základných zásad? Ako to môže pripustiť stavebný úrad a architekt mestskej časti?“

No rozhodujúce slovo v tom, čo sa bude stavať, má mesto, nie mestská časť. Magistrát hlavného mesta je orgánom územného plánovania a vydáva záväzné stanovisko k stavbe. Záväzné stanovisko hlavného mesta určuje výšku, objem, percento zastavanosti a podobne.

„Stavebný úrad mestskej časti sa zaoberá následne tým, či má stavebník všetky potrebné doklady – hygiena, hasiči, BVS, elektrárne, magistrát a podobne. Preto stavebný úrad nemôže konať inak, než vydať súhlas so stavbou, ak stavebník doloží všetky doklady,“  argumentuje Eva Daňová, poverená vedením miestneho stavebného úradu.

Čo s tým? Hoci v iných častiach Nového Mesta sa problémy Ľudovej štvrte môžu zdať malicherné, obyvatelia Ľudovej štvrte si svoje rodisko vážia a chcú, aby sa zachovalo. Preto 84 z nich požiadalo o stanovenie pravidiel a jasných limitov pre stavebnú činnosť a ich zapracovanie do územného plánu zóny.

Nové Mesto je zaujímavé rôznorodosťou svojich štvrtí. Ak ju chceme zachovať, musíme mať na to dosah aj my, nie iba hlavné mesto prostredníctvom územného plánu. Dosiahnuť to môžeme spracovaním podrobnejšej dokumentácie – územného plánu zóny, čo je v právomoci mestskej časti. Verejné obstarávanie na územný plán zóny Ľudová štvrť sme vyhlásili a do konca roka tak urobíme aj pri ďalších štvrtiach.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy