Podoba budúceho verejného parku čoraz konkrétnejšia

Počas novembra a decembra 2013 sa uskutočnili ďalšie stretnutia s obyvateľmi Bratislavy, aby  sa definovali vhodné funkcie, aktivity a  podoba budúceho verejného parku, ktorý má vzniknúť na mieste po bývalom cyklistickom štadióne na Tehelnom poli. Zámer vybudovať nový verejný park v našej mestskej časti sa rieši od polovice roka 2013 a aktívne zapájanie verejnosti je dôležitou súčasťou celého procesu. Cieľom je zistiť aktuálne potreby v lokalite, predstavy a preferencie obyvateľov, tie následne premietnuť do projektu, a tak vytvoriť naozaj kvalitný   verejný priestor.

Mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí zverilo opustený areál bývalého štadióna do správy mestskej časti, aby sa tu vybudoval verejný park so zameraním na šport a rekreáciu. Udialo sa to po tom, čo mestská časť zažiadala o zverenie na základe výsledkov verejnej diskusie na tému Čo ďalej s bývalým cyklistickým štadiónom?, ktorá sa uskutočnila v máji 2013. V diskusii sa obyvatelia vyslovili prevažne za verejný park s kvalitnými plochami zelene a športovo-rekreačnými aktivitami pre všetky generácie, ktorý by nadviazal na športové tradície a identitu lokality.

Čo značí načúvať verejnosti

Pri projektoch týkajúcich sa verejných priestorov, a obzvlášť pri projektoch takéhoto významu a veľkosti je dôležité precízne zadefinovať budúce funkcie, vybavenie, aktivity a program. Od správneho nastavenia závisí celkové fungovanie, úspešnosť, udržateľnosť a atraktivita verejného priestoru. Štandardne býva toto nastavenie „nadiktované“ zhora – mestom, investorom, architektom. Praktické skúsenosti z predchádzajúcich projektov však ukazujú, že takýto prístup často nevedie k dobrým výsledkom a efektívnemu preinvestovaniu verejných financií. Hľadanie podoby verejného priestoru je komplexný proces, v ktorom nie sú dôležité len architektonické či technické parametre stavby, dôležitým aspektom je sám človek a jeho vzťah k danému priestoru. Preto mestská časť pri tomto projekte skúša iný prístup, chce ísť cestou počúvania verejnosti. Odpovede na otázky chce hľadať so všetkými zainteresovanými stranami – s obyvateľmi, odbornou verejnosťou, lokálnymi podnikateľmi, inštitúciami a organizáciami. Silná spoločná vízia je predpokladom na vytvorenie naozaj úspešného miesta, ktoré zvýši kvalitu života v lokalite.

Popri verejných stretnutiach s obyvateľmi, s predstaviteľmi lokálnych organizácií a podnikateľského sektora sa realizujú prieskumy verejnej mienky a dotaznikový prieskum. Nadviazala sa spolupráca s Fakultou architektúry STU – jej študenti vo svojich semestrálnych prácach  riešili danú  lokalitu. Všetky zozbierané podnety, nápady a inšpirácie od odbornej i laickej verejnosti predstavujú vstupy, ktoré sa spracúvajú do zadania architektonického návrhu nového verejného parku.

Klady a zápory lokality

Dotazník, ktorý mestská časť distribuovala v októbri a novembri, vyplnilo približne 150 respondentov. Opýtaní vyzdvihli pozitíva lokality, napríklad dobrú dostupnosť  a výhodnú polohu priestoru, množstvo zelene a dobrú občiansku vybavenosť. Za jej negatíva a problematické črty, ktoré sa žiada riešiť,  označili parkovanie, necitlivú novú výstavbu, nedostatočnú údržbu verejných priestorov a nedostatok oddychových zón. Privítali by viac otvorených zelených plôch s dostupnými voľnočasovými a športovými aktivitami. Tieto základné podnety boli prehlbované a konkretizované na ďalších verejných stretnutiach.

V novembri 2013 sa uskutočnilo plánovacie stretnutie s obyvateľmi v priestoroch Základnej školy na Kalinčiakovej ulici. Úlohou bolo detailnejšie opísať jednotlivé aktivity a vybavenie, aké by ľudia v parku radi videli, alebo práve naopak, o aké tam nestoja. V pracovných skupinách  obyvatelia riešili podnety týkajúce sa zelene, športu, rekreácie a ďalších súvisiacich aspektov. Prispeli množstvom nápadov a zaujímavých podnetov. Rozprávalo sa o špecifikách lokality, o každodennom živote a fungovaní Tehelného poľa. Riešilo sa zlepšenie dostupnosti a prepojenie areálu na okolité priestory, zlepšenie  parkovania v lokalite, diskutovalo sa o bezpečnosti budúceho areálu, jeho údržbe a čistote. Opäť zazneli už tradičné požiadavky, napríklad vysadenie vyrastenej zelene, vytvorenie príjemných miest na prechádzky, na sedenie a pikniky s lavičkami a altánkami, zriadenie bufetu, kaviarne, detského ihriska či vodných plôch. Objavili sa návrhy na vybudovanie rampy na skateboarding, bežeckej dráhy, multifunkčného športového ihriska, cyklistickej dráhy a ihriska na petanque. Hľadali sa možnosti, ako poukázať na bohatú športovú históriu lokality a priblížiť ju širokej verejnosti napríklad formou náučného chodníka či zaujímavou expozíciou. Debatovalo sa o možnosti využiť potenciál súčasnej modulácie terénu na vytvorenie amfiteatrálneho sedenia alebo využitia svahov na iné aktivity, napríklad  na sánkovanie.

Po besedách a dotazníkoch aj hlasovanie

O nápadoch na aktivity a vybavenie parku sa mohli ľudia vyjadriť pri ďalších dvoch príležitostiach v decembri 2013  – v Atlantis Centre na Kolibe a v Stredisku kultúry na Vajnorskej počas Charitatívneho bazára. Verejnosť sa tam mohla dozvedieť viac o projekte nového verejného parku v mestskej časti a pomôcť s jeho plánovaním kreatívnou a zábavnou formou. Boli pripravené panely s inšpiračnými obrázkami, za ktoré mohli ľudia zahlasovať. Zbierali a spisovali sa však aj doplňujúce pripomienky a nové podnety od zúčastnených. Ľudia privítali túto aktivitu mestskej časti – podnety počas dvoch popoludní odovzdalo vyše 130 respondentov. Hlasovali najmä za vytvorenie otvorenej trávnatej plochy na pikniky, oddych a voľné loptové hry, za dôležitú pokladali výsadbu kvalitnej zelene a trvalkových záhonov. Veľký záujem prejavili o prvky súvisiace s využitím vody – v novom verejnom priestore by privítali vodnú fontánu alebo brodisko pre deti. Značný počet hlasov pridelili ľudia pódiu na malé koncerty a kultúrne podujatia, náučnému chodníku a priestoru, ktorý by umožňoval organizovanie aktivít ako napríklad letné kino či tanečné večery. Z možnosti na športové aktivity vyberali predovšetkým fitnes prvky, ihrisko na bedminton, lezeckú stenu, požičovňu bicyklov či minigolf.

Výsledné zadanie architektonickej súťaže na nový mestský park zameraný na šport a rekreáciu by malo byť pripravené začiatkom roka 2014, verejnosti by sa malo prezentovať koncom februára. Získané podnety, nápady a pripomienky zo strany verejnosti sú dôležitou súčasťou jeho podkladov, ďalšie pripomienky mohli ľudia odovzdať do konca januára vyplnením online dotazníka na webovej stránke mestskej časti http://pr.banm.sk/liferay/-cyklostadion-dotaznik-online

Leave a Reply