Finančná injekcia na školy a parky

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto sa bude uchádzať o takmer štyri milióny eur z eurofondov na revitalizáciu svojich parkov, škôl, školských ihrísk a komunitného centra. Miestne zastupiteľstvo koncom augusta schválilo aktualizovanú stratégiu, na základe ktorej bude samospráva žiadať o tento nenávratný fi nančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj.

Ak mestská časť so žiadosťou uspeje, získa zdroje na rekonštrukciu parku na Hálkovej a komunitného centra na Ovručskej, na revitalizáciu verejného priestranstva na Rešetkovej a Osadnej a obnovu škôl na Odborárskej, Za kasárňou, Českej a Riazanskej. Sú to lokality, ktoré sú zanedbané a potrebujú takúto fi nančnú injekciu. Oproti pôvodnej stratégii vypadol zo zoznamu objektov park na Ľudovom námestí pre množstvo námietok voči plánovanej obnove, ktoré predstavovalo časové riziko pre predloženie žiadosti o eurofondy.

Poslanci schválili aj dodatok k zásadám hospodárenia s obecnými bytmi, ktorý rieši problém s neplatičmi. Zmena sa týka bytov vo vlastníctve mestskej časti, ktoré sú v zlom technickom stave. Žiadateľ, ktorý uhradí nedoplatky po predchádzajúcom nájomníkovi, bude môcť takýto byt získať prednostne – mimo poradia v zozname žiadateľov. Takéto prednostné pridelenie nesmie však prekročiť 20 percent obecných bytov, ktoré má v príslušnom kalendárnom roku mestská časť prenajať novým nájomcom. Prenájom mimo poradovníka odporučí komisia pre sociálne veci a bývanie a schváli ho starosta.

Viac miesta na parkovanie Miestne zastupiteľstvo dotiahlo aj kúpu pozemkov v Dimitrovke, ktoré majú pomôcť vyriešiť problém s parkovaním v tejto časti Nového Mesta. Nobelova a Odborárska ulica trpia značným nedostatkom parkovacích miest. Keďže mestská časť v tejto oblasti nemá vhodné vlastné priestory, pozemky, na ktorých vybuduje nové verejné parkovacie miesta, musela kúpiť. Poslanci schválili kúpu 3621 m² od spoločnosti Istrochem Reality za 43 452 eur.

Na Kalinčiakovej aj golf Základná škola na Kalinčiakovej sa bude môcť špecializovať už aj na golf. V jej areáli pribudne ihrisko na tento čoraz populárnejší šport. Zastupiteľstvo schválilo prenájom časti pozemkov (na päť rokov), na ktorých nájomca na vlastné náklady vybuduje golfový areál. Po ukončení nájmu ho daruje mestskej časti. „Počas piatich rokov bude nájomca športový areál prevádzkovať sám, žiaci školy budú výučbu a tréningy absolvovať bezplatne,“ píše sa v dôvodovej správe návrhu, ktorý poslanci schválili.

Leave a Reply