Nové Mesto úspešne plní úlohy z auditu

Novomestská samospráva pokračuje v úspešnom plnení úloh z nedávneho auditu transparentnosti. Na októbrovom zastupiteľstve vedenie mestskej časti predložilo hneď tri takéto návrhy – týkali sa referenda, dotácií a peňazí z tzv. účelového fondu. Samospráva je tak na najlepšej ceste splniť do mája budúceho roka všetkých 80 krokov pre transparentné Nové Mesto.

Nové Mesto dostalo svoje pravidlá pre hlasovanie obyvateľov v referende. Poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré umožní občanom rozhodovať v hlasovaní o dôležitých veciach týkajúcich sa mestskej časti. Ak sa napríklad referenda zúčastní aspoň 50 percent oprávnených voličov, jeho výsledok rozhodne o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku.

Ďalšiu úlohu splnila samospráva zavedením limitu na fi nančné prostriedky z tzv. účelového mimorozpočtového fondu, ktorý tvoria napríklad peniaze zo sponzorských príspevkov pre mestskú časť. Starosta bude môcť sám rozhodnúť o ich použití do výšky 6639 eur. Vyššiu sumu bude musieť schváliť príslušná komisia a následne zastupiteľstvo. Novinkou je aj čestné vyhlásenie, ktorým žiadateľ o dotáciu bude musieť potvrdiť, že nie je v príbuzenskom vzťahu k starostovi, miestnemu poslancovi či zamestnancovi miestneho úradu. Ďalšie splnené úlohy z auditu sa týkajú opatrení, ktoré boli v uplynulých dňoch zavedené do praxe po podpise príkazu starostu.

Poslanci v októbri opätovne rokovali aj o chystanej novej parkovacej politike v Bratislave. V hlasovaní odmietli prerozdelenie príjmov z úhrad za dočasné parkovanie v Novom Meste v pomere 25 % pre magistrát a 75 % pre mestskú časť, ako to navrhuje hlavné mesto. Hlasovaním potvrdili svoje pôvodné rozhodnutie – 20 % k 80 %.

Poznáme už aj plán zimnej údržby v našej mestskej časti, ktorý zastupiteľstvo schválilo. EKO-podnik VPS hlási, že je pripravený starať sa o zasnežené a zamrznuté cesty III. a IV. kategórie, chodníky a verejné priestranstvá v Novom Meste. „Uplynulá zima bola náročná fi – nančne aj klimaticky. Ale preverila nás organizačne aj v teréne. Takže môžeme povedať, že sme dobre pripravení aj na prípadnú ďalšiu tuhú zimu,“ povedal Hlasu Nového Mesta riaditeľ EKO-podniku Robert Molnár. Podľa schváleného materiálu podnik bude mať v zime v skladoch 150 ton soli a 50 ton kamennej drviny, ďalšie zásoby sa doplnia podľa spotreby.

Poslanci dostali aj informáciu, že obchodná verejná súťaž na prenájom lanovky Železná studnička – Kamzík bola zrušená. Uchádzač, ktorý sa prihlásil ako jediný, totiž nesplnil všetky vyhlásené súťažné podmienky. Súťaž sa bude opakovať. Všetky materiály a uznesenia miestnehozastupiteľstva nájdete na webovej stránke www.banm.sk.

Leave a Reply