Výstavba vila domov na Železnej studienke je neprijateľná

Žiadna výstavba vilových domov alebo hotela! Žiadne budovanie kanalizácie, ktoré by pritiahlo na Železnú studienku novú výstavbu! Žiadne budovanie parkovísk pre návštevníkov kúpaliska, ktoré by vtiahlo dopravu! Novomestská samospráva od začiatku pristupuje k plánovanému zámeru obnovy areálu bývalého kúpaliska na Železnej studienke mimoriadne citlivo.

V roku 2011 vzniesli k nemu rôzne pripomienky dve desiatky inštitúcií a zástupcov verejnosti. Len naša mestská časť ich mala pätnásť. Jasne sme deklarovali, že vila domy, hotely ani apartmánové zariadenia sa tu budovať nebudú. Prijateľná môže byť len obnova toho, čo na mieste fungovalo desiatky rokov. Ale len za predpokladu, že bude zabezpečená ekologická prevádzka. Stretnutia s vlastníkmi pozemku pred viac než dvoma rokmi sa niesli v rovnakom duchu: „Žiadne vila domy, menej budov, menší projekt, sústrediť sa na obnovu toho, čo tam bolo predtým, aby sme sa zbavili ruiny.“

Súčasný stav

Železná studnička je v súčasnosti zamorená najrôznejšími zdevastovanými budovami. Je to škoda. Boli časy, keď sa Bratislavčania mohli na Železnej studienke lyžovať, a to na lepšom svahu než na Babe. I v noci. Dnes pri prechádzkach nachádzame zničený nielen vlek, ale aj

kedysi známu reštauráciu Snežienka, nedostavaný Rybársky cech a mohli by sme pokračovať ďalej. Na jednej strane je Železná studienka príliš vzácna lokalita na to, aby zostala v takom zdevastovanom stave. Na druhej strane je výstavba jednoducho neprijateľná – s výnimkou altánkov, detských ihrísk, športovísk, bufetov, toaliet, požičovne bicyklov a podobne.

Parkovanie a doprava

S vytvorením parkoviska pre návštevníkov v areáli kúpaliska mestská časť jednoznačne nesúhlasila a nesúhlasí ani dnes. Aj preto investor s individuálnou automobilovou dopravou návštevníkov neráta. Dopravu má zabezpečiť existujúca autobusová linka číslo 43, ktorej zastávka je hneď vedľa kúpaliska. Investor dostal ešte v roku 2011 od samosprávy odporúčanie, aby uvažoval aj o doprave návštevníkov pomocou elektrovláčika, prípadne o vybudovaní cyklopožičovne v lokalite Partizánska lúka. Parkovisko pri vstupe do lesoparku je počas sezóny zväčša plné, preto investor uzatvoril dohodu o možnosti využívania parkovacích miest pri obchodnom centre Tesco Lamač.

Voda a kanalizácia

Mestská časť od začiatku nesúhlasí s vybudovaním kanalizácie, ktorá by teoreticky mohla znamenať prípravu územia na väčšiu výstavbu v budúcnosti. Investor preto predložil riešenie problému s odpadovými vodami v dvoch variantoch. Podľa prvého budú všetky znečistené vody mechanicky vyvážané. Podľa druhého variantu sa má splašková voda filtrovať v

čističke, znečistená časť odvážať cisternami a vyčistená voda prečerpávať do Vydrice za predpokladu, že jej kvalita bude zodpovedať požiadavkám platných predpisov. V tejto súvislosti bola vypracovaná analýza rizík, ktoré môže kúpalisko znamenať pre prírodu v lokalite Železnej studničky.

Najmä pri variante, ktorý počíta s odvozom odpadových vôd mimo lokality analýza konštatuje, že kúpalisko neovplyvní vodný ekosystém Vydrice a nezhorší sa napríklad stav chráneného druhu raka riavového. Napriek tomu však máme otázky, na ktoré nás zaujímajú odpovede. Je naozaj dostatok spodnej vody, z ktorej sa má čerpať (aj keď len raz za rok) voda do bazénov? Nespôsobí prípadná záplava vyliatie bazénov a ohrozenie Vydrice?

Čo bude ďalej

Menší, nižší, menej zaťažujúci projekt. Taká je komunikácia s developermi v Novom Meste pri všetkom. Kým v roku 2011 dostali majitelia kúpaliska súhlas s architektonickým projektom a dopravným riešením, teraz je potrebné dôsledne posúdiť, či bude prevádzka kúpaliska bezpečná. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie začal Obvodný úrad životného prostredia začiatkom marca 2014. Musí rozhodnúť, či je projekt schopný zabezpečiť ekologickú prevádzku, alebo sa bude musieť znova prepracovať. Prípadne nerealizovať. Železnú studienku máme iba jednu.

Leave a Reply